Poštová adresa:

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dulovce
Novozámocká 26,
946 56 Dulovce

Telefón: 035/768 31 22

E-mail: farnost.dulovce@abu.sk

Kto by mal záujem prispieť na potreby našej farnosti, prípadne na rekonštrukciu farského kostola,
môže tak urobiť aj poukázaním milodaru na náš farský účet:
IBAN: SK75 0900 0000 0002 1118 5404


Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!