Svetový deň chorých

Na sviatok Panny Márie Lurdskej 11. februára, slávime aj 30. svetový deň chorých, ktorý ustanovil pápež sv. Ján Pavol II. v roku 1992. Pozývame všetkých chorých, skôr narodených, chorobou a bolesťou skúšaných ľudí k sláveniu Eucharistie, pri ktorom udelíme aj Sviatosť pomazania chorých.

Pri tejto príležitosti sa veriacim našej arcidiecézy prihovára trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch listom, ktorý prikladáme nižšie.

Prihovor-Trnavskeho-arcibiskupa-k-svetovemu-dnu-chorych

Continue Reading

Oživenie tradície

Pred niekoľkými rokmi sa podujali naše mladšie mamičky a ženy oživiť starú tradíciu, ktorá sa spájala s dobou Adventu. Práve v tomto čase sa podľa svedectva pamätníkov piekli oblátky k vianočným sviatkom. Väčšinou si túto milú aktivitu zobral na starosť miestny učiteľ v obci a s pomocou detí, ktoré rozniesli oblátky do každého domu, priniesli kúsok radosti všetkým ľuďom. V našej farnosti sme ponúkali oblátky počas podujatia pod názvom Náš Advent vždy v tretiu adv. nedeľu. Žiaľ, aj v tomto roku sa spoločné podujatie pre pandémiu Covid-19 nemohlo uskutočniť. A tak si každý záujemca mohol za dobrovoľný príspevok zobrať domov krehké a chutné prekvapenie. Obetavé ženy všetko pripravili svojpomocne s tým, že výnos z akcie venujú pre potreba nášho kostola sv. Lukáša. V tomto roku sa vyzbieralo z dobročinnej akcie spolu 381,25 eur. I touto cestou chceme poďakovať všetkým obetavým ľuďom za čas a iniciatívu, ale i vám všetkým, ktorí ste si boli ochotní podporiť toto dielo dobrovoľným príspevkom.

Tohoročný Advent už končí, ale veríme, že mnohým aj táto aktivita priniesla radosť do srdca pri spoločnej príprave a taktiež mnoho príjemných zážitkov, ktoré môžu byť povzbudením a inšpiráciou aj pre ostatných.

Všetkým obyvateľom našej obce a celej našej farnosti želáme požehnané, pokojné, radostné a milostiplné vianočné sviatky a do nového roku veľa Božieho požehnania.

Continue Reading

Výlet do prírody

Tohoročná pokročilá jeseň je, čo do počasia, veľmi príjemná. Už niekoľko dní máme priam ideálne poveternostné podmienky. To nás pobádalo zorganizovať výlet do prírody, do neďalekého okolia. Pozývame všetkých rodičov aj s deťmi na prechádzku budúcu nedeľu popoludní. Kto by sa rád tohto podujatia zúčastnil, budeme radi ak sa prihlási do piatka 5. novembra. Snáď nám počasie ešte pár dní vydrží. A keby aj nie, a trošku by sa ochladilo, platí stará turistická múdrosť: nie je zlé počasie, len zle oblečený turista. Budeme len radi, ak sa stretnutie vydarí.

Continue Reading

Sviatok Panny Márie

Mesiac september, okrem toho, že sa začína nový šk. rok ponúka príležitosť k sláveniu viacerých sviatkov Panny Márie. Či je to už sviatok narodenia Panny Márie 8. sept., mena Panny Márie 12. sept. alebo slávnosť Sedembolestnej 15. sept. Deti našej farnosti si ju uctili vlastným darčekom. Pri tejto príležitosti blahoželáme všetkým nositeľkám mena Mária.

Continue Reading

Začíname nový šk. rok

Tohoročné leto bolo ozaj horúce a bolo veľmi veľa možností k aktívnemu oddychu, športovaniu, turistike, návšteve rôznych miest na našom Slovensku i v zahraničí. Po rôznych prestávkach v minulom „krátkom šk. roku“ prišli vytúžené prázdniny. Ale čas plynie a dni voľna končia. Pozývame všetky deti, žiakov, študentov, rodičov, ale i všetkých veriacich na slávnosť k začiatku nového šk. roku v nedeľu 5.9. o 10.00 h. Spoločne chceme prosiť pre seba i pre našu mládež o dary Božieho Ducha, aby nové výzvy k získavaniu vedomostí a duchovnému rastu využili čo najzodpovednejšie. Všetkým vyprosujeme hojnosť darov Ducha Svätého.

Continue Reading

Povzbudenie k návratu na bohoslužby

Slovenskí katolícki biskupi na 99. plenárnom zasadaní KBS povzbudzujú veriacich, aby sa všade tam, kde to podmienky umožňujú, čo najskôr vrátili k osobnej účasti na bohoslužbách. Vplyvom okolností bola táto účasť dlhý čas zakázaná alebo limitovaná. Vďaka zlepšujúcej sa situácii je však stále viac možné chrámy bez ťažkostí navštevovať. Mediálne prenosy liturgií poskytli vzácnu pomoc v pandemických časoch, nemôžu však natrvalo nahradiť osobnú prítomnosť na liturgii. Bolo by nesprávne, keby sme si na slávenia pred obrazovkami zvykli alebo sme ich pokladali za plnohodnotnú alternatívu. Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach stratí svoju platnosť 30. júna 2021. Následne povinnosť účasti nebude zaväzovať veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, a samozrejme tých, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená epidemická situácia. Všetkým ostatným biskupi pripomínajú povinnosť nábožnej účasti, samozrejme, so starostlivým dodržaním platných opatrení. Kňazi nech veriacich vedú k ďalšiemu prehlbovaniu horlivosti a k chápaniu dôležitosti spoločnej oslavy Boha na liturgických zhromaždeniach.

Taktiež prijli stanovisko k tzv. reportu Matić

Na pôde Európskeho parlamentu bola predložená Správa o situácii v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia (tzv. report Matić). Slovenskí katolícki biskupi pokladajú viaceré formulácie obsiahnuté v tejto správe za celkom neprijateľné. Cirkev vždy oceňuje každé úsilie chrániť zdravie a váži si iniciatívy, ktoré osobitným spôsobom prihliadajú na zdravie a práva žien. Zároveň však v danom kontexte pokladá za neprípustné označovať zabitie nenarodeného dieťaťa ako formu zdravotnej starostlivosti, či dokonca ako ľudské právo. Život človeka musíme chrániť aj pred narodením a dieťa neslobodno svojvoľne zabiť. Biskupi preto žiadajú zachovať nedotknutú aj možnosť výhrady vo svedomí pre lekárov, ktorí odmietnu vykonať potrat. Práve rešpektovanie slobody svedomia totiž skutočne patrí medzi základné ľudské práva.

Continue Reading